Mail ons Bel ons

Uitleg gebruikte termen

Palliatieve zorg: De zorg die in het hospice wordt geboden wordt palliatieve zorg genoemd. Palliatieve zorg is er op gericht om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te bieden aan cliënten in de laatste levensfase en hun naasten. Zorg waarbij het lijden wordt verlicht en waar mogelijk, voorkómen door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen. Door deze benadering kan het ziekteverloop positief beïnvloed worden zodat de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk verloopt en als waardevol ervaren kan worden.

Lichamelijk: De medische zorg wordt geleverd door onze Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) of door uw eigen huisarts; zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Er is in de contacten met de artsen alle ruimte voor gesprekken over beslissingen rondom het levenseinde. Eén van de artsen in ons hospice is kaderarts palliatieve zorg.

Er is altijd een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundigen hebben allen ruime kennis van en ervaring met palliatieve zorg en de daarbinnen passende complementaire zorg. De verpleegkundigen kunnen te allen tijde een beroep doen op paramedici zoals een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een diëtiste, een logopediste, een psycholoog, een dementieconsulente of een wondverpleegkundige. Daarnaast zijn er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vrijwilligers aanwezig, als gastvrouw/gastheer. Zij dragen zorg voor het drinken en de maaltijden en helpen, waar nodig, de verpleegkundigen bij uw lichamelijke verzorging. Ook bieden zij u en uw naasten een luisterend oor en kunnen zij u ondersteunen bij uw dag-planning.

Psychisch: Het is een normale menselijke reactie dat bij het naderen van het levenseinde veel emoties naar boven komen. Denk hierbij aan angst, (wan)hoop en gevoelens die spelen rondom afscheid nemen, rouw en het afnemen van uw onafhankelijkheid. Wij hebben aandacht voor het geestelijk welbevinden van u en uw naasten en gaan hierover graag met u in gesprek om met elkaar de zorg af te kunnen stemmen op uw behoeften. Daarbij hebben we respect voor uw eigen regie.

Sociaal: Tijdens uw verblijf is er alle ruimte voor uw sociale contacten. U bent vrij om te ontvangen wie u wilt. Bezoek is de hele dag welkom. Vaak veranderen in deze fase de sociale contacten en de behoefte daaraan. Wij begeleiden u graag bij het maken van uw keuzes omtrent het ontvangen van bezoek. Uw naasten kunnen op uw kamer blijven slapen en zij kunnen, tegen vergoeding, de maaltijden met u gebruiken. Natuurlijk blijft het mogelijk uw eigen huis, familie en vrienden te bezoeken. U kunt, na overleg, uw huisdier meenemen als u of uw naasten de verzorging op zich nemen.

Spiritueel: De laatste levensfase blijkt vaak een zoeken naar verwerking, vertrouwen en het opmaken van de levensbalans. Als u daar behoefte aan heeft ondersteunt het team u en uw naasten in deze zoektocht rondom zingevingsvragen. Voor deze vragen en vragen rond geloofsverdieping/geloofstwijfel kunt u natuurlijk ook contact onderhouden met uw eigen, of een door ons ingeschakelde, geestelijke verzorger. Door aandachtig met elkaar in gesprek te gaan kan verheldering ontstaan en kunnen misschien de inspiratiebronnen waar u kracht uit kunt putten duidelijker worden.

Complementaire zorg: Complementaire zorg is een aanvullende zorgvorm; zij vervangt niet de reguliere medische behandeling. Het doel hiervan is veelal ontspanning en rust brengen of dit bevorderen. Verpleegkundigen en vrijwilligers passen deze zorg toe om klachten te verlichten en daardoor de kwaliteit van leven te verhogen. Voorbeelden van deze zorg zijn massages, gebruik van etherische oliën en ontspanningsoefeningen.  

Kaderarts palliatieve zorg: De Kaderopleiding Palliatieve Zorg vergroot de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg, zodat zij in staat zijn patiënten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing. Deze Kaderopleiding is bedoeld voor alle artsen die palliatieve zorg verlenen en duurt ruim anderhalf jaar. In de Kaderopleiding wordt veel aandacht besteedt aan consultatievaardigheden. De arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heeft gevolgd:

  • past kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg op een gespecialiseerd niveau toe;
  • verleent op een gestructureerde wijze consultatie aan andere zorgverleners;
  • bevordert deskundigheid op het gebied van de palliatieve zorg door het geven van onderwijs;
  • beoordeelt wetenschappelijke literatuur op kritische wijze en past uitkomsten toe in het eigen werk.

    De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wordt georganiseerd door: de afdeling Huisartsgeneeskunde (AMC) en GERION (VUmc) in samenwerking met het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).