Onderzoek & innovatie

Avoord investeert in onderzoek en innovatie binnen de langdurige zorg. Samen met enthousiaste, nieuwsgierige medewerkers, cliënten en mantelzorgers worden onderzoeksprojecten opgezet. Dit onderzoek leidt tot innovatie en verbetering van onze
zorgverlening. 

Voor extra informatie of vragen over onze onderzoeksprojecten kunt u contact opnemen met Sharissa Corporaal (Programmamanager Onderzoek & Innovatie) of Ralf Huijbregts (Programmacoördinator Onderzoek & Innovatie).

Wat is Topcare?

Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren.

Om dit doel te bereiken zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek. Wat werkt wel en wat werkt niet? Om zorgorganisaties hierbij te ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare zorgorganisaties. 

Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de beste zorg.

Avoord wil toetreden tot Stichting Topcare met cliëntengroep Dementie. Op het laatste kwartaal van 2018 moeten we aan alle eisen voldoen om de Topcare accreditatie te krijgen.

Dementie onderzoek

Avoord richt zich op onderzoek bij dementiezorg. De verschillende projecten hebben het doel effectieve methodes te ontwikkelen om de eigen regie en dagelijkse vaardigheden van mensen met dementie te verbeteren.

Er lopen momenteel verschillende grote en kleine onderzoeksprojecten binnen Avoord. Hieronder vindt u een overzicht.

SOCAV

SOCAV herstelzorg, een uniek nieuw zorgconcept voor mensen met dementie, ontwikkeld door Avoord in samenwerking met Radboud UMC en Tilburg University. Het uitgangspunt is het functioneel reactiveren van strategieën die opgeslagen liggen in het langetermijngeheugen en gebruik maken van routines in de kleine hersenen. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren, Aanleren van Vaardigheden.

SOCAV intramuraal
SOCAV is van 2015-2017 ontwikkeld en uitgetest bij de PG woongroepen op locaties Rijserf (Rijsbergen), Franciscushof (Etten-Leur) en dagbesteding De Passage (Etten-Leur). Medewerkers en mantelzorgers werden geschoold over wat dementie is en welke gevolgen het kan hebben voor de client en zijn naasten. Daarna volgde een coachingstraject waarbij medewerkers en mantelzorgers geleerd werd om de wensen van de cliënt te achterhalen en de regie bij de cliënt te leggen. Ondertussen werden gegevens verzameld over de effectiviteit van deze nieuwe zorgmethode voor het welzijn van de cliënten. Resultaten laten zien dat de tevredenheid van cliënten over het voeren van eigen regie is vergroot. Daarnaast geven mantelzorgers aan dat SOCAV hen handvatten bied over hoe ze op een waardevolle manier met hun naaste kunnen blijven communiceren.

Mooie resultaten die vragen om vervolg. We denken nog meer te kunnen halen uit SOCAV en willen dit concept verder doorontwikkelen. Dit doen we door op bestaande SOCAV locaties de methode beter in te bedden en naast zorgmedewerkers en mantelzorgers, ook behandelaars te scholen. 

SOCAV in de thuiszorg
Avoord en de onderzoekers verwachten dat het effect van SOCAV op zowel cliënten als mantelzorgers groter zal zijn, als zij in een eerdere fase van de dementie volgens de SOCAV methode worden benaderd en begeleid. Door nog thuiswonende cliënten met dementie te ondersteunen in het voeren van eigen regie en dagelijkse vaardigheden verwachten we de bij cliënten een hogere mate van welbevingen en betrokkenheid te realiseren wat het welzijn verhoogd. Dit vertaald zich mogelijk in  grotere tevredenheid over het voeren van de eigen regie, minder depressieklachten en mogelijk langer zelfstandig functioneren. Ook verwachten we een afname van depressieklachten en overbelasting bij mantelzorgers door ze te informeren over de ziekte en de (veranderende) communicatiemogelijkheden/ omgangsvormen die mogelijk zijn met hun naaste.

Dit project wordt naar verwachting begin 2019 opgestart in Rijsbergen.

Overige onderzoeksprojecten

Avoord moedigt medewerkers en studenten aan om onderzoeksprojecten vorm te geven en uit te voeren. Hieronder volgt een overzicht van verschillende projecten die binnen Avoord lopen of zijn afgerond.

Sociaal klimaat Rijserf
Een studente HBO-V van Avans Hogeschool voert haar afstudeeropdracht uit op locatie Rijserf van Avoord. Haar onderzoek richt zich op het sociaal welbevinden van de bewoners van Rijserf. De resultaten van haar onderzoek zullen aanknopingspunten geven om een prettig sociaal klimaat te creëren voor de bewoners, met als doel aangenamer en gezonder te wonen bij Avoord.

Muziek en Welzijn
Verpleegkundige Nicole onderzocht hoe muziek bijdraagt aan het welzijn van bewoners van PG woongroepen op Rijserf. Na haar onderzoek kon zij gerichte adviezen uitbrengen hoe "muziek op maat" aangeboden kan worden bij de bewoners.

Naar boven