Hospice Marianahof

Hospice Marianahof van Avoord geeft een gastvrij onthaal aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Jarenlang deelde men thuis lief en leed. Voor velen is het dan ook voor de hand liggend om in de eigen vertrouwde omgeving, omringd door naasten, het leven te voltooien. Avoord biedt via Avoord AanHuis ook palliatieve zorg thuis. Wanneer thuis sterven echter om welke reden dan ook geen optie is, is een omgeving die het meest de sfeer van thuis benadert zoals hospice Marianahof een waardevol alternatief. Het hospice maakt het mogelijk om onder deskundige, professionele begeleiding waardig en met oog voor persoonlijke wensen, het leven te voltooien. Hospice Marianahof heeft sinds september 2015 het keurmerk Palliatieve Zorg en is daarmee een High Care Hospice.

Keurmerk Palliatieve Zorg

Hospice Marianahof toont met dit keurmerk aan verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen aan haar cliënten. Marianahof is het eerste High Care Hospice in de regio Breda-Roosendaal die dit keurmerk kreeg toegekend. Het keurmerk wordt afgegeven door de Associatie van High Care Hospices.

Visie van het team

Het team van hospice Marianahof verleent palliatieve zorg aan mensen in hun laatste levensfase in een omgeving die veiligheid, geborgenheid en privacy biedt.
"Wij vinden het belangrijk dat mensen tot het eind van hun leven zo veel mogelijk hun leven kunnen leven zoals zij dat wensen. Ons multidisciplinaire team is er dan ook op gericht ondersteuning te bieden waar dat nodig en wenselijk is. De eigen regie staat centraal waardoor de zelfstandigheid, wensen en behoeften van de cliënt gewaarborgd zijn. Wij hebben aandacht en zorg voor vragen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en willen daarbij nadrukkelijk ook de naasten betrekken. Naasten hebben de mogelijkheid bij hun dierbare te zijn zoals en wanneer zij dat wensen. Als zij dat willen is er alle ruimte voor naasten om te participeren in de zorg rondom de cliënt."

Locatie

Hospice Marianahof is gevestigd in een sfeervol gerenoveerd en voormalig klooster. Het heeft van buiten zijn klassieke uitstraling behouden maar binnen is het licht, modern, gezellig en warm. Het team vindt het belangrijk cliënten een eigen thuis te kunnen geven. Daarom is er voor iedere cliënt een ruime, lichte eigen kamer met een keukenblok en eigen badkamer. De cliënt woont er. Het team is er te gast om zorg te bieden wanneer de cliënt of zijn naasten dat nodig hebben.

Om deze zorg te kunnen bieden is er een deskundig team bestaande uit artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit team kan altijd een beroep doen op paramedici en geestelijke zorg. Zo zorgen wij er samen voor dat, wanneer thuis sterven niet mogelijk is, dit in een omgeving kan die de sfeer van thuis dicht benadert. Hospice Marianahof biedt een waardevol alternatief. Wenst iemand liever de begeleiding door de eigen huisarts? Ook dat is mogelijk.

Faciliteiten

 • Eigen zit-slaapkamer met hoogwaardig comfortabel verstelbaar bed, eigen badkamer, keuken, terras en logeermogelijkheid
 • Gezamenlijke huiskamer met keuken, terras en aangrenzende parktuin
 • Wellnessbadkamer
 • Stilteruimte
 • Binnentuin

Creatieve begeleiding

Binnen hospice Marianahof wordt creatieve begeleiding aangeboden. Creatieve begeleiding kan u, in een tijd waarin u misschien veel nadenkt of piekert, ontspanning of verwerking bieden. Het kan prettig zijn om nu iets met uw handen te doen. Misschien ontdekt u iets nieuws, biedt het u de mogelijkheid om het onzegbare op een creatieve manier toch zichtbaar te maken of wilt u iets voor een geliefd persoon maken. Lees meer over creatieve begeleiding.

Kosten 

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg of Subsidieregeling Eerstelijns verblijf
Voor uw verblijf en zorg betaalt u een deel van de kosten via een eigen bijdrage. Dat is door de overheid bepaalt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage, de hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetcak.nl. Als u alleen zorg ontvangt, zijn de kosten afhankelijk van uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.  

Eigen bijdrage hospice Marianahof
Een groot deel van de kosten van de zorg en het verblijf in Marianahof wordt gedekt via de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz). Echter, in het hospice maken wij graag onze palliatief-terminale zorg nog completer. Denk hierbij aan complementaire zorg (aromatherapie en massages), het gebruik van een wellnessruimte maar ook tv en WiFi. Daarnaast bieden wij koffie/thee aan voor bezoek. Voor deze extra zorg vraagt Avoord per cliënt een eigen bijdrage van € 35,- per dag.

Het kan zijn dat uw zorgverzekering deze eigen bijdrage vergoedt. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren. Indien u alleen behoefte heeft aan de basisvoorzieningen van ons hospice, is dat uiteraard ook mogelijk en dan betaalt u geen eigen bijdrage. Overigens is Avoord van mening dat de financiële draagkracht geen belemmering hoeft te zijn om te kiezen voor een compleet verblijf in het hospice. Als een cliënt de bijdrage die Avoord vraagt niet kan betalen, dan kan financiële steun vanuit Vrienden hospice Marianahof uitkomst bieden.

Bijkomende kosten
Naast de eigen bijdrage, kan verblijf bij Avoord kosten met zich meebrengen die voor eigen rekening komen:

 • als u naast de gebruikelijke voeding nog meer wilt eten of drinken, bijvoorbeeld snacks of alcoholische dranken, dan komen die voor eigen rekening;
 • u bent zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de eigen risico’s. Het gaat hierbij onder andere om het verzekeren van uw ziektekosten via de Ziektekostenverzekering, een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-verzekering) en het verzekeren van uw persoonlijke bezittingen (inboedelverzekering).

Marianahof in beeld

Klik hier en proef de gastvrije sfeer van hospice Marianahof.

Kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op!

Wensenboekje

Hospice Marianahof heeft een notitieboekje ontwikkeld waarin u kunt aangeven wat u belangrijk vindt in het leven en wat uw wensen zijn ten aanzien van uw leven in de laatste fase. Dit boekje bevat vragen waarover u kunt nadenken. Vragen over hoe u het leven in de laatste fase het liefst ingevuld wilt zien. U kunt dit boekje ook gebruiken als gespreksdocument of ter inspiratie. Het wensenboekje is op te vragen bij Hospice Marianahof en hier te downloaden

Hoofdingang en parkeren

Hospice Marianahof bevindt zich aan San Francescolaan 5 (zijstraat van de Bisschopsmolenstraat) in Etten-Leur, gelegen op het terrein van Kloostergaard, Franciscushof en Centraal Kantoor van Avoord. Volg op het terrein de lokale bewegwijzering: “Hospice Marianahof”.
Loop vanaf de parkeervakken het straatje verder uit in de richting de tuin, ga op de hoek van de tuin rechts het voetpad op naar de hoofdingang van het hospice.

 

Vrienden hospice Marianahof

Om voor hen die in hun laatste levensfase verkeren ook iets extra’s te doen, kan hospice Marianahof een beroep doen op Vrienden hospice Marianahof

Hospice Tororo, Oeganda

De kennis en kunde op gebied van palliatieve zorg binnen hospice Marianahof delen wij met hospice Tororo in Oeganda. Er is regelmatig onderling contact om kennis en ervaringen uit te wisselen. Wij ondersteunen het hospice in Oeganda o.a. door de verkoop van in Oeganda, met de hand gemaakte, cadeau artikelen.

Zorg in de laatste levensfase thuis

Wenst u liever ondersteuning en zorg in de laatste levensfase thuis? Dan kunt u ook rekenen op Avoord. De aandacht, kennis en kunde die in ons hospice over zorg in de laatste levensfase aanwezig is, is tevens beschikbaar via Avoord AanHuis. U kunt dus ook zorg thuis ontvangen.

Nadere uitleg gebruikte termen

Palliatieve zorg: De zorg die in het hospice wordt geboden wordt palliatieve zorg genoemd. Palliatieve zorg is er op gericht om zoveel mogelijk kwaliteit van leven te bieden aan cliënten in de laatste levensfase en hun naasten. Zorg waarbij het lijden wordt verlicht en waar mogelijk, voorkómen door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen. Door deze benadering kan het ziekteverloop positief beïnvloed worden zodat de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk verloopt en als waardevol ervaren kan worden.

Lichamelijk: De medische zorg wordt geleverd door onze Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) of door uw eigen huisarts; zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Er is in de contacten met de artsen alle ruimte voor gesprekken over beslissingen rondom het levenseinde. Eén van de artsen in ons hospice is kaderarts palliatieve zorg.

Er is altijd een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundigen hebben allen ruime kennis van en ervaring met palliatieve zorg en de daarbinnen passende complementaire zorg. De verpleegkundigen kunnen te allen tijde een beroep doen op paramedici zoals een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een diëtiste, een logopediste, een psycholoog, een dementieconsulente of een wondverpleegkundige.  Daarnaast zijn er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vrijwilligers aanwezig, als gastvrouw/gastheer. Zij dragen zorg voor het drinken en de maaltijden en helpen, waar nodig, de verpleegkundigen bij uw lichamelijke verzorging. Ook bieden zij u en uw naasten een luisterend oor en kunnen zij u ondersteunen bij uw dag-planning.

Psychisch: Het is een normale menselijke reactie dat bij het naderen van het levenseinde veel emoties naar boven komen. Denk hierbij aan angst, (wan)hoop en gevoelens die spelen rondom afscheid nemen, rouw en het afnemen van uw onafhankelijkheid. Wij hebben aandacht voor het geestelijk welbevinden van u en uw naasten en gaan hierover graag met u in gesprek om met elkaar de zorg af te kunnen stemmen op uw behoeften. Daarbij hebben we respect voor uw eigen regie.

Sociaal: Tijdens uw verblijf is er alle ruimte voor uw sociale contacten. U bent vrij om te ontvangen wie u wilt. Bezoek is de hele dag welkom. Vaak veranderen in deze fase de sociale contacten en de behoefte daaraan. Wij begeleiden u graag bij het maken van uw keuzes omtrent het ontvangen van bezoek. Uw naasten kunnen op uw kamer blijven slapen en zij kunnen, tegen vergoeding, de maaltijden met u gebruiken. Natuurlijk blijft het mogelijk uw eigen huis, familie en vrienden te bezoeken. U kunt, na overleg, uw huisdier meenemen als u of uw naasten de verzorging op zich nemen.

Spiritueel: De laatste levensfase blijkt vaak een zoeken naar verwerking, vertrouwen en het opmaken van de levensbalans. Als u daar behoefte aan heeft ondersteunt het team u en uw naasten in deze zoektocht rondom zingevingsvragen. Voor deze vragen en vragen rond geloofsverdieping/geloofstwijfel kunt u natuurlijk ook contact onderhouden met uw eigen, of een door ons ingeschakelde, geestelijke verzorger. Door aandachtig met elkaar in gesprek te gaan kan verheldering ontstaan en kunnen misschien de inspiratiebronnen waar u kracht uit kunt putten duidelijker worden.

Complementaire zorg: Complementaire zorg is een aanvullende zorgvorm; zij vervangt niet de reguliere medische behandeling. Het doel hiervan is veelal ontspanning en rust brengen of dit bevorderen. Verpleegkundigen en vrijwilligers passen deze zorg toe om klachten te verlichten en daardoor de kwaliteit van leven te verhogen. Voorbeelden van deze zorg zijn massages, gebruik van etherische oliën en ontspanningsoefeningen.  

Kaderarts palliatieve zorg: De Kaderopleiding Palliatieve Zorg vergroot de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg, zodat zij in staat zijn patiënten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing.

Deze Kaderopleiding is bedoeld voor alle artsen die palliatieve zorg verlenen en duurt ruim anderhalf jaar. In de Kaderopleiding wordt veel aandacht besteedt aan consultatievaardigheden.

De arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg heeft gevolgd:

 • past kennis en vaardigheden op het gebied van de palliatieve zorg op een gespecialiseerd niveau toe;
 • verleent op een gestructureerde wijze consultatie aan andere zorgverleners;
 • bevordert deskundigheid op het gebied van de palliatieve zorg door het geven van onderwijs;
 • beoordeelt wetenschappelijke literatuur op kritische wijze en past uitkomsten toe in het eigen werk.

De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wordt georganiseerd door: de afdeling Huisartsgeneeskunde (AMC) en GERION (VUmc) in samenwerking met het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Naar boven